no scripts
model GR Statisches moment kgmm 50 Hz Fliehkraft kg 50 Hz Fliehkraft kN 50 Hz Gewicht kg 50 Hz Max Leistungs- aufnahme W 50 Hz Nenn-Leistung (Übergabe) W 50 Hz Nenn-Leistung (Übergabe) W 60 Hz Max Strom A 400 V 50 Hz Max Strom A 220 V 50 Hz IA/IN 50 Hz
CDX 3/300-G/D 10 30,1 304 2,98 11,5 260 180 190 0,6 - 3,47
CDX 3/500-G/D 20 49,9 503 4,93 17 450 330 390 0,8 - 4,21
CDX 3/800-G/D 30 78 785 7,7 23,3 650 500 520 1,1 - 3,83
CDX 3/1100-G/D 35 110 1105 10,8 34 600 480 550 0,9 - 4,78
CDX 3/1500-G/D 40 161 1625 15,9 56,1 1000 850 925 1,62 - 6
CDX 3/2100-G/D 50 209 2114 20,7 62 1000 900 1095 1,71 - 6,95
CDX 3/2300-G/D 60 222 2236 21,9 82,5 2000 1500 1606 3,23 - 7,47
CDX 3/3200-G/D 70 344 3457 33,9 108 3100 2570 2570 5,23 - 6,37
CDX 3/4700-G/D 80 469 4710 46,2 144 4500 3680 3680 7,13 - 6,53
model GR Statisches moment kgmm 60 Hz Fliehkraft kg 60 Hz Fliehkraft kN 60 Hz Gewicht kg 60 Hz Max Leistungs- aufnahme W 60 Hz Nenn-Leistung (Übergabe) W 60 Hz Max Strom A 460 V 60 Hz Max Strom A 115 V 60 Hz IA/IN 60 Hz
CDX 3/300-G/D 10 20,4 297 2,91 11 270 190 0,5 - 4,2
CDX 3/500-G/D 20 32,4 471 4,62 16 500 390 0,75 - 4,8
CDX 3/800-G/D 30 52 754 7,4 22,4 685 520 1 - 6
CDX 3/1100-G/D 35 73 1061 10,4 33 710 550 0,93 - 4,96
CDX 3/1500-G/D 40 111 1602 17,7 53,6 1200 925 1,72 - 6,32
CDX 3/2100-G/D 50 144 2080 20,4 60,7 1260 1095 1,85 - 7,19
CDX 3/2300-G/D 60 159 2300 22,5 79,5 2200 1606 3,2 - 8,6
CDX 3/3200-G/D 70 215 3112 30,5 104 3250 2570 5 - 8
CDX 3/4700-G/D 80 329 4760 46,7 139 4500 3680 6,6 - 7
PLan A.jpg
model Abb A 50 Hz A 60 Hz B C D E _G N_ F H I 50 Hz I 60 Hz L M N Kondensator (_F) 220 V 50 Hz Kondensator (_F) 115 V 60 Hz Gewinde der Kabelverschraubung nicht geliefert
CDX 3/300-G/D A 255 255 191 152 90 125 13 4 28 77,5 54 54 130 128 150 - - NPT1/2
CDX 3/500-G/D A 288 288 218 167 105 140 13 4 30 90 65 65 150 140 175 - - NPT1/2
CDX 3/800-G/D A 314 314 230,5 205 120 170 17 4 45 102 66 66 177 162 200 - - NPT1/2
CDX 3/1100-G/D A 362 362 248,5 210 120 170 17 4 52 112 76 76 192 160 218 - - NPT3/4
CDX 3/1500-G/D A 468 468 278,5 235 140 190 17 4 65 116 108 108 210 185 225 - - NPT3/4
CDX 3/2100-G/D A 520 520 278,5 235 140 190 22 4 65 116 134 134 210 185 225 - - NPT3/4
CDX 3/2300-G/D A 572 572 312 270 155 225 22 4 52 135 146 146 238,5 200 253 - - NPT3/4
CDX 3/3200-G/D A 594 594 342,5 310 155 255 23,5 4 65 155 137 137 279 210 295 - - NPT3/4
CDX 3/4700-G/D A 630 630 367 335 180 280 26 4 70 175 150 150 303 235 320 - - NPT3/4
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 260/460 Volts 60 Hz Dreiphasen
CDX 3/300-G/D Download Download
CDX 3/500-G/D Download Download
CDX 3/800-G/D Download Download
CDX 3/1100-G/D Download Download
CDX 3/1500-G/D Download Download
CDX 3/2100-G/D Download Download
CDX 3/2300-G/D Download Download
CDX 3/3200-G/D Download Download
CDX 3/4700-G/D Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

info@acbmv-vibration.de

Kontakt