no scripts
model RPM Regelung GR Fliehkraft kg Fliehkraft kN Gewicht kg Max Leistungs- aufnahme W Max Strom A (100 Hz) 42 V Max Strom A (100 Hz) 400 V IA/IN
ITV-VR/1210-RS-S08 0 - 6000 AF33 1569 15,4 21 1200 21 2,3 4,48
ITV-VR/2010-RS-S08 0 - 6000 AF33 2000 19,6 24 1700 27 2,9 5
model RPM Regelung GR Fliehkraft kg Fliehkraft kN Gewicht kg Max Leistungs- aufnahme W Max Strom A (100 Hz) 42 V Max Strom A (100 Hz) 400 V IA/IN
ITV-VR/1210-RS-S08 0 - 6000 AF33 1569 15,4 21 1200 21 2,3 4,48
ITV-VR/2010-RS-S08 0 - 6000 AF33 2000 19,6 24 1700 27 2,9 5
PLan D.jpg
model Abb A B C D E _G N_ F H I L M N
ITV-VR/1210-RS-S08 D 289 189 83 140 240 - - - - 63 170 - 182
ITV-VR/2010-RS-S08 D 375 189 83 140 240 - - - - 106 170 - 182
model 230/400 Volts 50 Hz Dreiphasen 42 Volts 200 Hz Dreiphasen
ITV-VR/1210-RS-S08 Download Download
ITV-VR/2010-RS-S08 Download Download

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

info@acbmv-vibration.de

Kontakt