no scripts
model RPM Regelung GR Fliehkraft kg Fliehkraft kN Gewicht kg Max Leistungs- aufnahme W Max Strom A (200 Hz) 42 V Max Strom A (200 Hz) 250 V Max Strom A (150 Hz) 42 V Max Strom A (150 Hz) 250 V Max Strom A (100 Hz) 250 V IA/IN
ITVAF 6/600-S02 6000 AF10 610 5,98 8 500 9,5 1,6 - - 1,6 4,5
ITVAF 6/1000-S02-BSH 6000 AF30 1022 9,7 18 1000 20 3,3 - - 3,7 6,06
ITVAF 6/1200-S02-BSH 6000 AF30 1200 11,3 18 1000 20 3,3 - - 3,7 6,06
ITVAF 6/1220-S08 6000 AF33 1095 10,7 23 1200 23 3,85 - - 3,9 6,04
ITVAF 6/1510-S08 6000 AF33 1484 14,6 25 1700 29 4,9 - - 4,8 7,1
ITVAF 6/2010-S90 6000 AF50 1978 19,4 40 2000 35 5,9 - - 5,9 8
ITVAF 6/3300 6000 AF68 2800 27,5 74 4000 - - - - 11 5,1
ITVAF 9/1110-S08 9000 AF33 1230 12 22 1150 - - 18 - - 8,52
ITVAF 9/1510-S08 9000 AF33 1484 14,6 24 1600 - - 24 4 - 10,4
model RPM Regelung GR Fliehkraft kg Fliehkraft kN Gewicht kg Max Leistungs- aufnahme W Max Strom A (200 Hz) 42 V Max Strom A (200 Hz) 250 V Max Strom A (150 Hz) 42 V Max Strom A (150 Hz) 250 V Max Strom A (100 Hz) 250 V IA/IN
ITVAF 6/600-S02 6000 AF10 610 5,98 8 500 9,5 1,6 - - 1,6 4,5
ITVAF 6/1000-S02-BSH 6000 AF30 1022 9,7 18 1000 20 3,3 - - 3,7 6,06
ITVAF 6/1200-S02-BSH 6000 AF30 1200 11,3 18 1000 20 3,3 - - 3,7 6,06
ITVAF 6/1220-S08 6000 AF33 1095 10,7 23 1200 23 3,85 - - 3,9 6,04
ITVAF 6/1510-S08 6000 AF33 1484 14,6 25 1700 29 4,9 - - 4,8 7,1
ITVAF 6/2010-S90 6000 AF50 1978 19,4 40 2000 35 5,9 - - 5,9 8
ITVAF 6/3300 6000 AF68 2800 27,5 74 4000 - - - - 11 5,1
ITVAF 9/1110-S08 9000 AF33 1230 12 22 1150 - - 18 - - 8,52
ITVAF 9/1510-S08 9000 AF33 1484 14,6 24 1600 - - 24 4 - 10,4
PLan A.jpg PLan AH.jpg
model Abb A B C D E _G N_ F H I L M N
ITVAF 6/600-S02 A 255 179 152 90 125 13 4 28 73 54 124 128 141
ITVAF 6/1000-S02-BSH AH 310 186 190 90 154 13 4 100 73 54 124 125 141
ITVAF 6/1200-S02-BSH AH 310 186 190 90 154 13 4 100 73 54 124 125 141
ITVAF 6/1220-S08 A 289 216,5 215 100 180 17 4 47 93,5 63 170 145 182
ITVAF 6/1510-S08 A 375 216,5 215 100 180 17 4 47 93,5 106 170 145 182
ITVAF 6/2010-S90 A 430 230 230 140 190 17 4 49 104 87,5 186 180 200
ITVAF 6/3300 A 528 267 310 155 255 23,5 4 122 115 147 265 215 275
ITVAF 9/1110-S08 A 289 216,5 215 100 180 17 4 47 93,5 63 170 145 182
ITVAF 9/1510-S08 A 375 216,5 215 100 180 17 4 47 93,5 106 170 145 182
model 42 Volts 200 Hz Dreiphasen 250 Volts 100 Hz Dreiphasen 250 Volts 200 Hz Dreiphasen
ITVAF 6/600-S02 Download Download Download
ITVAF 6/1000-S02-BSH Download Download Download
ITVAF 6/1200-S02-BSH Download Download Download
ITVAF 6/1220-S08 Download Download Download
ITVAF 6/1510-S08 Download Download Download
ITVAF 6/2010-S90 Download Download Download
ITVAF 6/3300 Download
ITVAF 9/1110-S08
ITVAF 9/1510-S08

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

info@acbmv-vibration.de

Kontakt