no scripts
model RPM Regelung GR Fliehkraft kg Fliehkraft kN Gewicht kg Max Leistungs- aufnahme W Max Strom A (200 Hz) 42 V Max Strom A (200 Hz) 250 V Max Strom A (150 Hz) 42 V Max Strom A (150 Hz) 250 V Max Strom A (100 Hz) 250 V IA/IN
ITVAF 6/600-RS1-S02 6000 AF10 610 5,98 8 500 9,5 1,6 - - 1,6 4,5
ITVAF 6/1000-RS-S02-BSH 6000 AF30 1022 9,7 18 1000 20 3,3 - - 3,7 6,06
ITVAF 6/1200-RS-S02-BSH 6000 AF30 1200 11,3 18 1000 20 3,3 - - 3,7 6,06
ITVAF 6/1220-RS-S08 6000 AF33 1095 10,7 21 1200 23 3,85 - - 3,9 6,04
ITVAF 6/1510-RS-S08 6000 AF33 1484 14,6 23 1700 29 4,9 - - 4,8 7,1
ITVAF 9/1110-RS-S08 9000 AF33 1230 12 20 1150 - - 18 - - 8,52
ITVAF 9/1510-RS-S08 9000 AF33 1484 14,6 22 1600 - - 24 4 - 10,4
model RPM Regelung GR Fliehkraft kg Fliehkraft kN Gewicht kg Max Leistungs- aufnahme W Max Strom A (200 Hz) 42 V Max Strom A (200 Hz) 250 V Max Strom A (150 Hz) 42 V Max Strom A (150 Hz) 250 V Max Strom A (100 Hz) 250 V IA/IN
ITVAF 6/600-RS1-S02 6000 AF10 610 5,98 8 500 9,5 1,6 - - 1,6 4,5
ITVAF 6/1000-RS-S02-BSH 6000 AF30 1022 9,7 18 1000 20 3,3 - - 3,7 6,06
ITVAF 6/1200-RS-S02-BSH 6000 AF30 1200 11,3 18 1000 20 3,3 - - 3,7 6,06
ITVAF 6/1220-RS-S08 6000 AF33 1095 10,7 21 1200 23 3,85 - - 3,9 6,04
ITVAF 6/1510-RS-S08 6000 AF33 1484 14,6 23 1700 29 4,9 - - 4,8 7,1
ITVAF 9/1110-RS-S08 9000 AF33 1230 12 20 1150 - - 18 - - 8,52
ITVAF 9/1510-RS-S08 9000 AF33 1484 14,6 22 1600 - - 24 4 - 10,4
PLan D.jpg
model Abb A B C D E _G N_ F H I L M N
ITVAF 6/600-RS1-S02 D 255 140 97 97 180 - - - - 54 124 - 141
ITVAF 6/1000-RS-S02-BSH D 310 189 83 140 240 - - - - 54 124 - 141
ITVAF 6/1200-RS-S02-BSH D 310 189 83 140 240 - - - - 54 124 - 141
ITVAF 6/1220-RS-S08 D 289 189 83 140 240 - - - - 63 170 - 182
ITVAF 6/1510-RS-S08 D 375 189 83 140 240 - - - - 106 170 - 182
ITVAF 9/1110-RS-S08 D 289 189 83 140 240 - - - - 63 170 - 182
ITVAF 9/1510-RS-S08 D 375 189 83 140 240 - - - - 106 170 - 182
model 42 Volts 200 Hz Dreiphasen 250 Volts 100 Hz Dreiphasen 250 Volts 200 Hz Dreiphasen
ITVAF 6/600-RS1-S02 Download Download Download
ITVAF 6/1000-RS-S02-BSH Download Download Download
ITVAF 6/1200-RS-S02-BSH Download Download Download
ITVAF 6/1220-RS-S08 Download Download Download
ITVAF 6/1510-RS-S08 Download Download Download
ITVAF 9/1110-RS-S08
ITVAF 9/1510-RS-S08

Tel. : +49 (0) 89 896 540 75

Fax. : +49 (0) 89 896 540 79

contact@casadio.fr

Kontakt